داروخانه
سالار مهر
مدیر:
داروخانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
ازگل روبروی شهرک دانشگاه