دفتر خدمات الکترونیک شهر
دفتر خدمات الترونیک شهر کد 705
مدیریت: مهدی رسولی
صدور پروانه تخریب و نوسازی عدم خلاف پایانکار ساختمان پایانکار آپارتمان استعلام طرح تفصیلی و بانک صدور فیش نوسازی و پسماند مشاوره سرح تفصیلی جدید ویژه بافت فرسوده و ناپایدار صدور مفاصا حساب عوارض خودرو صدور مجوز طرح ترافیک گزارشات مرحله ای و امور پروانه مهندسین ناظر