کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
بذر آریا
مدیریت: حسین شفیعی
سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی