شوینده و بهداشتی
فروشگاه جهان - پخش و فروش مواد غذایی - شوینده و میوه جات - سید خندان
مدیریت: جواد حسینی
پخش و فروش مواد غذایی ، شوینده و میوه جات به صورت کلی و جزئی