موسسات و انجمن های خیریه
انجمن راديولوژی دهان وفک وصورت ايران
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
کوی نصر ( گيشا ),خيابان پيروزی غربی پلاک: 94