موسسه تصویربرداری دکتر مریم ابراهیمی - مرکزتصویربرداری شریعتی - ظفر - میرداماد - قلهک - بهترین سونوگرافی منطقه3 - بهترین سونوگرافی زنان - حاملگی شریعتی
موسسه تصویربرداری دکتر مریم ابراهیمی - مرکزتصویربرداری شریعتی - ظفر - میرداماد - قلهک - بهترین سونوگرافی منطقه3 - بهترین سونوگرافی زنان - حاملگی شریعتی
مدیر: دکتر ابراهیمی
انواع سونوگرافی جنین و غربالگری، انواع سونوگرافی زنان نمونه برداری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
شریعتی بین ظفر و میرداماد، جنب کوچه مینا پلاک: 1240،بلوک غربی، واحد1