طباخی - سیراب شیردان
طباخی آذین - طباخی در پاسداران - طباخی در هروی
مدیریت: عبدالعلی پرهیزکاری
طباخی