نجاری-منبت کاری
فروشگاه خاتم
مدیر: محمود آقاجانی
نجاری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
دارآباد، خ پور ابتهاج پلاک: 122