موسسات و انجمن های خیریه
محمد میگونی
مدیر: علی محمد میگونی
میوه فروشی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
میگون - میدان میگون - بلوار شاهد