فرآورده های دریایی
رنگین کمان
مدیر: محمدرضا میرآقاسی
ماهی سرا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
لواسان - بلوار امام - م گلندوک