طباخی - سیراب شیردان
طباخی سحر - کله و پاچه ای محدوده گلندوک - سیراب و شیردان لواسان
مدیریت: محمدرضا بوند
طباخی و صبحانه کله و پاچه و عصرانه سیراب و شیردان