کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
خدمات فنی امداد ابزار
مدیریت: مهدی بخشیان
تعمیرات ماشین آلات کشاورزی و صنعتی