تاکسی رانیها
منطقه3
مدیر:
تاکسی رانی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
خیابان شریعتی با لا تر از سه راه ضراب خانه  روبروی بانک شهر نبش بن بست ویرا  طبقه  3