فرهنگسراها
کتاب خانه خاوران
مدیر:
تعداد کتاب های کتاب خانه۷۵۲۷۶ تعداد اعضای آن ۷۴۵۵ و ظرفیت ۹۰۰ نفر می باشد.
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
میدان خراسان، خیابان خراسان، سه راه هاشم‌آباد