اغذیه -رستوران -سفره خانه
کبابی سعید
مدیر: آقای حسنی
انواع سفارشات مجالس پذیرفنه میشود
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
میدان آیت الله سعیدی ، خ سعیدی پلاک 78