فرهنگسراها
کتاب خانه ابن سینا
مدیر:
در ناحیه یک شهرداری و محله قدیمی چهارصد دستگاه در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع قرار دارد این کتاب خانه با زیربنا حدود ۶۰۰ متر مربع دارای ۱۸۵۶۷ عنوان کتاب در بیش از ۳۱۰۳۵ جلد می باشد و در حال حاضر ۶۳۹۴ عضو داشته که از این تعداد، ۳۲۸۰ نفر را اعضای فعال تشکیل می دهند. سالن مطالعه ۱۷۰ نفر، بخش امانات رایانه ای، نشریات و مرجع می باشد. این مرکز امکان ارائه خدمات کتاب خانه ای را به صورت شبانه روزی می باشد. سال تاسیس ۱۳۷۲
شماره تماس:
3303103
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
خیابان پرویز، میدان چهارصد دستگاه