خیمه-چادردوزی
دنیای چادر
مدیریت: بیسادی
دنیای چادر
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
امیرکبیر جنب ایران پیما پلاک: 330