طباخی کاخ - طباخی - کله پزی - بازار
طباخی کاخ - طباخی - کله پزی - بازار
مدیریت: علیرضا محمودی
طباخی، کله پزی، زبان، مغز، پاچه، گوشت، سیراب، شیردان
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازار ، خ خیام، خ صوراسرافیل، روبروی دادگستری پلاک: 141