کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
داداش زاده
مدیریت: داداش زاده
لوازم کشاورزی