الکترونیک (خدمات)
محمد زاده
مدیریت: علی محمد زاده
الکتریکی