فرهنگسراها
کتاب خانه هدایتی
مدیر:
تعداد کتاب های کتاب خانه ۸۷۲۷ تعداد اعضا۱۸۷و ظرفیت ۱۴۰نفر می باشد.
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
میدان قیام، خیابان ری، حسینیه هدایت کوچه شهید رقیب دوست