چسب صنعتی
فروشگاه بزرگمهر بر قعی
مدیریت: برقمی
عاملیت پخش چسب اک و اوستا فیکس