فرهنگسراها
کتاب خانه دردار
مدیر:
تعداد کتاب های کتاب خانه۱۲۱۲۶ تعداد اعضای آن ۲۷۱ وظرفیت ۵۰ نفر می باشد.
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 13
آدرس:
خیابان ۱۷ شهریور – خیابان شهید دولو کوچه شهید سرخوش- کوچه اعتماد