لوازم آشپزخانه
فروشگاه کریمی 110
مدیر: موسی کریمی
تولید و پخش انواع بطریهای پت و ظروف جار و کریستالی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
م قیام ، خ مولوی پلاک: 148