فرهنگسراها
کتاب خانه ترنج
مدیر:
تعداد کتاب های کتاب خانه ۲۰ تعداد اعضای آن ۱۹۴۳۱ و ظرفیت ۱۰ می باشد.
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
بلوار ابوذر ، تقاطع بزرگراه محلاتي، پل سوم پلاک: ۴