صحافی
صحافی پارسان
مدیریت: محمد ترابی
صحافی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
کیلومتر 15جاده خاوران، خاتون آباد اول، خ رجایی، کوچه گلشن 10 ، صحافی پارسان