اغذیه -رستوران -سفره خانه
جگرکی دائی مجید
مدیر: محمود کرمی
جگر، دل ، قلوه سنگی ، کتف ، بال ، جوجه ، قارچ
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
پیروزی ، خ تاجری ، نبش چهارراه ، پلاک 190