شکار(لوازم)
تجهیزات شکاری فرخ
مدیریت: محمد فرخ
مرکز خرید و فروش اسلحه و مهمات شکاری مجاز شرق تهران