صنایع چوب - فلز - رنگ کاری
خزر چوب
مدیر: مجید پارسا
صنایع چوبی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی خاوران، سایت درودگران، بلوط نهم پلاک: 234