قالبسازی و فرز کاری
آریا
مدیریت: محمد رشدیه
قالب سازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی خاوران، سایت آهنکاران کوچه سوم غربی پلاک: 1901