برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات
خدمات لیزر ورق های فلزی
مدیر: داوود منفرد
برش ورق های آهنی 10 میلیمتر، استیل 8 میلیمتر و آلومینیوم 4 میلیمتر
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی خاوران، سایت آهنکارن، خیابان هشتم شرقی، پلاک: 5002