چسب صنعتی
تقی زاده
مدیریت: حامد تقی زاده
کلیه چسب های صنعتی و خانگی