فرهنگسراها
کتاب خانه امام خمینی (ره)
مدیر:
تعداد کتاب های کتاب خانه ۳۰۴۱۰ تعداد اعضای آن ۱۵۸۳ و ظرفیت آن ۴۰ نفر است.
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 13
آدرس:
میدان امام حسن (ع) خیابان هفده شهریور، خیابان خشکبارچ بوستان خیام مجتمع امام خمینی