فرهنگسراها
کتاب خانه اخلاق
مدیر:
تعداد کتاب های کتاب خانه ۹۳۰ تعداد اعضای آن ۸۳۳۶ و ظرفیت آن ۵۰نفر است.
شماره تماس:
333125000
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
میدان شهدا، خیابان پرویز، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی