خیاطی-مزون-خرج کاری
امیر
مدیریت: قدرت اله جهانگرد
خیاطی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
پیروزی م بروجردی خ اندرزگو پلاک: 93