ریخته گری
گروه فنی مهندسی استیلکو
مدیر: علیرضا آزاد
ریختگری قطعات برنجی کلیدوقفل
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
خاوران مجتمع صنعتی خاوران پلاک: -70. 20