فرهنگسراها
کتاب خانه امامزاده (ع)
مدیر:
تعداد کتاب های کتاب خانه ۸۷۱۲ تعداد اعضا آن ۱۴۹ و ظرفیت ۱۵ نفر می باشد.
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان ری- خیابان آبشار غرب کوچه شهید هداوند پلاک: ۷