دفتر خدمات الکترونیک شهر
دفتر خدمات الکترونیک شهر (کد 1204)
مدیریت: مهندس مسعود سلیمانی فرد
خدمات الکترونیک شهر -زیر نظر شرکت فناوران وابسته به شهرداری تهران -تشکیل پرونده و صدور انواع گواهی و پروانه های ساختمانی -ثبت مهندسی حقیقی و گزارش مرحله ای ناظرین و پسماند -صدور مفاصا حساب عوارض نوسازی و خودرو و آرم طرح ترافیک -بازدیدهای درآمدی و کسبی -استعلامات بانک و طرح