دندانپزشکی - دندانسازی
بهدار تجربی دندان ساعتچی
مدیر: علیرضا ساعتچی
بهدار تجربی دندان (دندانساز)
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
تهران، چهارراه سیروس (مصطفی خمینی)، مقابل بانک ملی پلاک: 322