برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات
آسیا
مدیر: حسن کاظمی
خمکاری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
میدان خراسان، خیابان خراسان، پلاک: 210