طباخی - سیراب شیردان
طباخی تک سلیقه
مدیریت: داود قاسم زاده
طباخی، کله و پاچه، مغز، زبان، بناگوش، پاچه، چشم، طبخ بهداشتی، صبحانه کامل برای یک روز خوب