فرآورده های دریایی
فروشگاه سعادتی
مدیر: فرهاد سعادتی
عرضه ماهی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بهارستان، خ مصطفی خمینی پلاک: 729