فرهنگسراها
کتاب خانه هاشم آباد
مدیر:
تعداد کتاب های کتاب خانه۲۳۴۷۴ تعداد اعضا آن ۱۰۱۲ و ظرفیت ۸۰ نفر می باشد.
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
خیابان خاوران، سه راه هاشم آباد، انتهای خیابان هاشم آباد- کتاب خانه هاشم آباد