خیمه-چادردوزی
فروشگاه ظفر
مدیریت: علی پورقلی
چادر دوزی ، خیمه