فرهنگسراها
كتاب خانه شيخ كليني (ره)
مدیر:
دارای زيربنايي به مساحت ۱۱۰۰ مترمربع داراي دوسالن مطالعه مجزا(وي‍‍ژه خواهران وبرادران)هركدام به ابعاد۱۱۵ مترمربع باظرفيت ۲۰۰نفردرسال می باشد دارای بخش های زیر می باشد:بخش ثبت نام، بخش امانت، بخش مرجع، بخش نشريات، بخش كودكان ونوجوانان، بخش نابينايان، واحدسمعي وبصري، بخش خدمات فني، بخش تازه هاي كتاب، واحدمشاوره، واحدآموزش ودوسالن مطالعه مجزا(وي‍‍ژه خواهران وبرادران)
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهرري، چهارراه فدائيان اسلام، خ۴۵ متري شهرري، نرسيده به اداره گذرنامه