دندانپزشکی - دندانسازی
الهیه
مدیریت: خانم دکترپناهی
دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهرری، میدان نماز، خ ش کریمی پلاک: 177