خیاطی-مزون-خرج کاری
واحدی
مدیر: تقی واحدی
خیاطی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
پیروزی -خ درودیان پلاک: 162