خیاطی-مزون-خرج کاری
مد روز
مدیریت: بهروز حسن زاده
خیاطی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
مسعودیه خ ابومسلم خراسانی بین ترکاشوند و موسویان