فرهنگسراها
کتاب خانه پامچال
مدیر:
تعداد کتاب های کتاب خانه ۱۳۸۹۶ تعداد اعضای آن ۵۱۳ وظرفیت ۱۵۰نفر می باشد.
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
ميدان بسيج، شهرك والفجر، بوستان والفجر