برشکاری فلزات
صنایع فلزی متحد
مدیریت: حسن خلج
سازنده قطعات فلزی - برشکاری - خمکاری - پرس کاری و جعبه سازی